Min arbetsprocess

EN BESKRIVNING ÖVER HUR JAG BRUKAR ARBETA

Alla trädgårdar är unika och varje husägare har olika önskemål angående stil, funktioner och omfattning. Min arbetsprocess ser ungefär lika ut, men anpassas efter varje projekt.


Steg 1 - Hembesök innan designuppdrag

Ett första möte på plats där jag lär känna er och er miljö. Tillsammans går vi igenom era tankar, önskemål och behov. Jag får en känsla för platsens förutsättningar, husets arkitektur och omgivning. Innan mötet har ni fyllt i checklistan ni fått av mig och tagit fram skalenliga planritningar över tomten.

Underlaget ligger sedan till grund för fortsatt designarbete.

Utifrån detta första möte får ni en uppdragsbeskrivning, en tids- och prisuppskattning.

Läs mer om hembesök innan designuppdrag

Steg 2 - Platsanalys och inmätning

Jag sätter mig in i befintligt material som tomtkartor, fasadritningar, checklista mm samt gör underlag för inmätningen. Analys av platsens görs och jag får en uppfattning om platsens förutsättningar. Jag mäter in viktiga element som inte finns med på befintlig tomtkarta, t ex träd, trappor, förråd mm. Enklare inmätningar av höjder görs, beroende på hur uppdraget ser och och det är en komplicerad tomt kan en professionell firma för inmätning behövas tas in.

Efter platsanalysen gör jag ett digitalt ritningsunderlag baserat på befintliga tomtkartor och mina inmätningar.

Steg 3 - Designprocessen

Här börjar skapandet, vanligtvis i SketchUp som ger fina 3D-vyer. Du får en verklighetsnära förhandskänsla av hur trädgården kommer att se ut och upplevas samt säkerställer att designen går att förverkliga.

Moodboard med inspirationsbilder som visar känsla, karaktär och material tas fram.

En övergripande plan visar ytornas disposition, rörelsemönster och placering av tänkta lösningar.

Processen kan se olika ut beroende på olika förutsättningar och omfattning.

- Presentation och avstämning

- Eventuella revideringar görs.

Steg 4 - Markanläggningsplan

Skalenligt material med anläggningsbeskrivning, materialval, mönsterläggning av stenytor, höjder, markeringar för planteringar, trädgropar mm. Konstruktioner som t ex murar, trappor, träaltaner och spaljéer finns inritat med förslag på utseende (ej konstruktionsritningar). Anvisningar till anläggare med förtydligande av höjder och måttangivelser samt visionsbilder. Anvisningar för lämplig jord, jorddjup och andra detaljer för att skapa bra växtbäddar finns med.

Dokumenten levereras digitalt som pdf:er (A3-utskrifter i färg om det önskas).

Dokumenten kan användas vid offertförfrågan till trädgårdsanläggare/markentreprenörer samt under själva anläggningsarbetet.

VÄXTER OCH BELYSNING ÖNSKAS AV DE FLESTA

Växtval och enkel växtlista

Växterna är anpassade till växtplatsens förutsättningar och era skötselkrav. Växtlista med latinskt och svenskt namn, information om färg, blomning och höjd.

Planteringsplan

Planteringsplaner över respektive plantering eller yta samt vilka växter som ska planteras var. Utförlig växtlista med latinskt och svenskt namn, växtkvalitet, cc-mått och antal plantor. Information om färg, blomning och höjd.

Användas som inköpslista och till planteringsanvisningar.

Belysningsplan

Jag tänker gärna in belysningen redan från början.

Belysning förhöjer trädgårdens uttryck under dygnets mörka timmar och ger trygghet. Belysningsplanen visar placering av trädgårdsbelysning samt förslag på armaturer. In-lite heter det belysningssystem jag jobbar med.

MINA TJÄNSTER
Belysningsplan, markanläggningsplan, planteringsplan, 3D-ritningar, bygglovsritningar, uppmätning mm.

TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING
Två timmars rådgivning i er trädgård där ni får tips på plats.